Du har ingen varer i handlekurven.

Betingelser

Generelt

Disse betingelser og vilkår gjelder for all handel av varer og tjenester i Zooservice AS sin nettbutikk. Handel i Zooservice AS sin nettbutikk kan kun utføres av myndige personer. Zooservice AS leverer pr i dag kun til kunder i fastlands-Norge.

Parter
Selger er: Zooservice AS, Fjellavegen 228, 5357 Fjell. Norge. Org.nr: 989 560 115 MVA. Heretter kalt Zooservice.
Kjøper er: den person som er oppført som kjøper i bestillingen. Heretter kalt kjøper.

Priser
Alle priser er oppgitt i norske kroner og inklusive merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr etter den norske stats satser.
Porto, Frakt og Forsendelse
Porto / Frakt blir regnet ut etter den samlede volumvekten på varene etter postens satser. Fraktkostnaden kommer frem i handlekurven, etter å ha tastet inn postnummer.

Zooservice er opptatt av å tilby kjøpere trygg netthandel, så varer sendes som Klimanøytral Servicepakke. (Zooservice sender ikke varer i brevform, da Posten ikke er ansvarlig for eventuelle brev på avveie). Levering utføres i henholdt til Postens betingelser. For mer informasjon om Postens frakt og betingelser besøk posten.no

Betaling

- Faktura / Delbetaling / Klarna konto.

- Kortbetaling via Klarna.

Mislighold

Uavhentede pakker faktureres kjøper med et administrasjonsgebyr på kr 250 pluss kostnadene for frakt av pakkene tur retur. Utestående fordringer blir oversendt Lindorff for inndrivelse. Zooservice har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. Pantelovens § 3 – 14.

Fakturaer som ikke betales innen fristen, blir varslet med en betalingsanmodning. Forsinkede betalinger belastes med purregebyr på kr 62 (pr. 01.01.12) og renter jamfør Lov om renter ved forsinket betaling m.m.

Ordrebehandling

Ordrer blir behandlet fortløpende som de kommer inn. I tilfeller hvor alle papirer stemmer og varene er på lager, blir dette pakket og sendt fortløpende ut fra vårt lager. Er det foretatt en bestilling hvor noen varer er på lager og andre varer ikke, så ventes det med å sende denne bestillingen til alle varer er ankommet vårt lager.

Zooservice forbeholder seg retten til å kansellere enhver kjøpers bestilling.

Opplysinger gitt i nettbutikken

Zooservice tilstreber å gi sine kunder så korrekt informasjon om produktene som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at det kan forekomme feil i opplysninger om varer, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Dette gjelder også for mulig feil i lagerstatus ved at flere bestiller samme vare samtidig.

Personopplysninger

Zooservice behandler personopplysninger som kjøper oppgir på en forsvarlig måte, og bruker dem for å kunne gjennomføre sine forpliktelser overfor kjøper.

Zooservice forbeholder seg retten til å be om personnummer ved kontroll av kredittverdighet eller fødselsdato for kontroll av myndighet.

Kjøpers personopplysninger blir bare utlevert til andre når:

-          Kjøper har samtykket utleveringen.

-          Det er nødvendig for å gjennomføre bestillingen fra Kjøper

-          Og i lovbestemte tilfeller.

Her kan du lese mer om Personopplysningsloven.

Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for ditt lokale Forbrukerråd. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

Force majeure

Er Zooservice forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Zooservice fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Garanti og returrett

Generelt

Din trygghet ved handel hos Zooservice, reguleres av Forbrukerkjøpsloven, og Angrerettloven. Enkelte varer kan ha ekstra garanti utover kjøpsloven, i så tilfelle er det opplyst om det.

Reklamasjon

Dersom kjøper ønsker å reklamere på en vare, ta da kontakt med Zooservice på vår e-postadresse: dyrebutikken@zooservice.no. Reklamasjoner behandles etter reglene i Forbrukerkjøpsloven. Nedenfor er et kort utdrag. For mer utfyllende informasjon, finner du Forbrukerkjøpsloven her: Forbrukerkjøpsloven av 21. juni Nr. 34 2002


Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide ,tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.”

Kilde: Forbrukerombudet.

Angrerett

Angrer du på kjøpet, behandles dette etter reglene i Angrerettloven. Husk å alltid kontakte oss før du foretar retursending. Husk også at du bærer fraktkostnader i forbindelse med retur av vare. Returvarer sendt i oppkrav, hentes ikke. Nedenfor er et kort beskrivelse. For nærmere informasjon finner du Angrerettloven her:Angrerettloven av 21.desember Nr.105 2000

"Forbruker kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at selger har oppfylt sin opplysningsplikt iht. angrerettloven og varen og angrerettskjema er mottatt. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, eksempelvis unnlater å overlevere det obligatoriske angrefristskjema senest ved levering av varen, utvides fristen til tre måneder.

Forbruker må gi melding til selger dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig.

Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter selger å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet forbruker. Returkostnader må imidlertid forbruker bære, med mindre selger har misligholdt avtalen eller selger i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig."

Kilde: Forbrukerombudet.

Levering

Generelt

Zooservice leverer i utgangspunktet til fastlands-Norge. Zooservice benytter seg av Postens tjenester. Forsendelser over 35 kg skjer med alternativ transport. Zooservice fraskriver seg leveringsplikt i tilfeller der varer er gått ut av produksjon, eller ikke lenger er mulig å oppdrive fra grossist.

Ved inngått kjøpsavtale

Varer pakkes og sendes fortløpende. Er det foretatt en bestilling hvor noen varer er på lager og andre varer ikke, så ventes det med å sende denne bestillingen til alle varer er ankommet vårt lager.

Leveringstid

Lagervarer har normalt en leveringstid på 3 – 7 dager inklusiv postforsendelse.

Varer som ikke er på lager har normalt en leveringstid på 14 – 21 dager.

Enkelte bestillingsvarer kan ha lengre leveringstid. Zooservice bestreber å opplyse kjøper om leveringstid i slike tilfeller. Send gjerne en mail og spør om leveringstid for varer.

Endring i Vilkår

Zooservice forbeholder seg retten til å endre disse vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Sist endret 20.08.2121

Zooservice AS ©